Algemene voorwaarden

Hobma Modelbouw BV

Pascalweg 6 A

6662 NX Elst gld

0031-481-353288

info@hobmamodelbouw.nl

kvk 09083739

BTW 820004789 B01

Betrokken partijen

Deze leveringsvoorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten en zijn van toepassing op alle (overige) handelingen en rechtshandelingen tussen Hobma Modelbouw, (=gebruiker) de leverancier en u (=consument), ook wanneer die (rechts)handelingen niet mochten leiden tot, of niet in verband staan met, een overeenkomst.

Totstandkoming overeenkomst

Een overeenkomst met u komt tot stand wanneer u, nadat u via deze website een of meerdere producten hebt besteld, van Hobma Modelbouw langs elektronische weg de orderbevestiging van uw bestelling hebt ontvangen. De orderbevestiging wordt geacht te zijn ontvangen wanneer deze voor u toegankelijk is.

Aanbiedingen

Alle aanbiedingen op deze website zijn vrijblijvend. Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van bestelde producten. Alle afbeeldingen van te bestellen producten vormen alleen een aanduiding. Hobma Modelbouw of de desbetreffende leverancier is niet aansprakelijk voor afwijkingen van welke aard ook.

Offertes

Alle uitgebrachte offertes door Hobma Modelbouw zijn vrijblijvend tot max. 14 dagen. Tenzij anders uit offerte blijkt is in de offerte niet inbegrepen: afleveringskosten, plaatsingskosten en overige kosten. Hobma Modelbouw is slechts aan haar offerte gebonden indien de aanvaardingen hiervan door consument schriftelijk binnen 14 dagen worden bevestigd. De in de offerte vermelde prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

Betalingsmethode

 • Hobma Modelbouw levert uitsluitend na betaling per bank/giro eventueel per incasso.
 • Indien betalingen niet contant plaatsvinden echter na schriftelijk akkoord Hobma Modelbouw ‘op rekening’ dient deze te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op de door gebruiker aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd.
 • Na het verstrijken van 16 dagen na de factuurdatum is de consument van rechtswege in verzuim: de consument is vanaf het moment van verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.
 • In geval van faillissement of surseance van betaling van de consument zijn de vorderingen van gebruiker en de verplichtingen van de consument jegens de gebruiker onmiddellijk opeisbaar!

Incassokosten

 • Is de consument in gebreke of in verzuim met het nakomen van 1 of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijgen van voldoening buiten rechte voor rekening van de consument. In ieder geval is de consument in het geval van een geldvordering verschuldigd: over de eerste € 2950,00, 15 %, over het meerdere tot € 5900,00, 10 %, over het meerdere tot € 14750,00, 8 %, over het meerdere tot € 58990,00, 5% en over het meerdere 3%.
 • Indien gebruiker aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen deze voor vergoeding in aanmerking.

Producten/prijzen

Alle aangegeven prijzen zijn in Euro en inclusief BTW en exclusief eventuele verwijderingsbijdrage. Alle aanbiedingen/afbeeldingen/prijzen zijn onder voorbehoud van type- of scanfouten en/of wijzigingen door de fabrikant.

Levering

 • Levering van de door u bestelde producten vindt plaats nadat betaling binnen is. De Levering is voor verantwoordelijkheid van Hobma Modelbouw wiens product(en) u hebt besteld.
 • Een bestelling zal altijd volgens vooraf aangegeven / overeengekomen verzendkosten bij u worden afgeleverd tenzij uitdrukkelijk anders bij het betreffende product wordt vermeld./ of anders aan u wordt doorgegeven
 • De levertijd van voorradige producten bedraagt enkele werkdagen. Voor producten welke niet voorradig zijn bedraagt de levertijd, afhankelijk van het product ca 7 dagen tot 3 weken, tenzij in de productinformatie, op de Internetsite of de orderbevestiging anders is aangegeven. Levertijden gelden als een indicatie en kunnen derhalve afwijken. Het zijn echter nooit fatale termijnen. Bij niet tijdige levering dient de consument Hobma Modelbouw schriftelijk in gebreke te stellen en een redelijke termijn te stellen haar verplichtingen alsnog na te komen.
 • De consument is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze hem worden bezorgd dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst voor hem ter beschikking staan.
 • Indien de consument de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de artikelen opgeslagen voor risico van de consument. De consument zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval de opslagkosten en eventuele extra transportkosten, verschuldigd zijn.
 • Alle artikelen worden in Nederland bezorgt mits bereikbaar via de verharde weg op de stoep. Voor verder vervoer dient u zelf zorg te dragen.
 • Op verzoek zijn leveringen buiten Nederland mogelijk. Bijkomende kosten zullen per geval worden berekend gecalculeerd.

Eigendomsvoorbehoud

Hobma Modelbouw blijft volledig eigenaar van een door haar verkochte zaak tot het moment dat de koopprijs volledig is voldaan. Zolang het totaal bedrag niet is voldaan blijft het product dus in alle omstandigheden opeisbaar.

Reclamatie

Hobma Modelbouw is verantwoordelijk voor de door hem getoonde en geleverde producten en de levering ervan. Wanneer het afgeleverde niet aan de overeenkomst beantwoordt zal