Voorwaarden

Voorwaarden

VERKOOP-, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN DE VERENIGING CENTRALE ORGANISATIE GEMENGDE BRANCHE "VERENIGING" GEBRA BIJ VERKOOP OP AFSTAND

Artikel 1 Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Gemengde Branche: de detailhandel in huishoudelijke artikelen, glas, porselein en aardewerk, evenals luxe-, cadeau- en trendartikelen, speelgoed en tuinmeubelen.
2. Vereniging Gebra: de landelijke brancheorganisatie voor ondernemers in de Gemengde Branche en Speelgoedbranche, statutair gevestigd te Zoetermeer en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te 's-Gravenhage onder nummer 40411364.
3. Ondernemer: de verkoper of opdrachtnemer die lid is van de Vereniging Gebra.
4. Verkoop op afstand: een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.
5. Overeenkomst: elke overeenkomst aangaande verkoop op afstand.
6. Klant: de koper, opdrachtgever, aanbesteder of ieder die met de ondernemer een overeenkomst aangaat of wil aangaan of voor wie de ondernemer een aanbieding doet, een leverantie of een prestatie verricht. Deze voorwaarden maken onderscheid tussen zakelijke klanten en particuliere klanten (consumenten) Zakelijke klant: de afnemer die handelt in het kader van de uitoefening van een beroep of bedrijf, inclusief de afnemer die handelt in opdracht van een bedrijf of beroepsbeoefenaar. Particuliere klant (consument): de afnemer die niet handelt in het kader van de uitoefening van een beroep of bedrijf.
7. Prijs: de prijs van het aangeboden goed of van de aangeboden dienst, zonder de bijkomende kosten, zoals deze apart vermeld en bedongen worden.
8. Zichttermijn: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingrecht.


Artikel 2 Geldigheid en bekendmaking
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, leveranties en prestaties die deel uitmaken van of moeten leiden tot verkoop op afstand en die verricht worden door de ondernemer met uitsluiting van de eventuele algemene voorwaarden van de klant.
2. De ondernemer dient de tekst van deze algemene voorwaarden tijdig aan de klant te verstrekken. Hij kan dit doen door de algemene voorwaarden kosteloos toe te zenden of door te vermelden waar de van toepassing zijnde algemene voorwaarden op zijn website te vinden zijn.
3. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk contact tussen de onderneming en de klant, ongeacht welk communicatiemiddel wordt gebruikt.
4. Van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen dienen schriftelijk te worden vastgelegd. Bij eventueel ontbreken van een schriftelijke vastlegging kunnen afwijkingen door partijen met alle middelen rechtens worden bewezen.
5. Deze voorwaarden zijn slechts van toepassing indien de ondernemer lid is van de Vereniging Gebra te Zoetermeer. De ondernemer die geen lid is van de Vereniging Gebra kan op geen enkele wijze jegens klanten rechten en/of plichten ontlenen op grond van deze voorwaarden.


Artikel 3 Adresgegevens
De ondernemer vermeldt tijdig voor de totstandkoming van de overeenkomst zijn statutaire naam en zijn feitelijke adres, waarbij niet volstaan kan worden met het aangeven van een postbusnummer.

Artikel 4 Het aanbod
1. De aangeboden goederen worden duidelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld en/of beschreven en zo volledig als de redelijkheid vereist. Indien er sprake is van een beperkte geldigheidsduur van het aanbod, wordt deze beperking duidelijk vermeld.
2. Elk aanbod dient zodanige informatie te bevatten, dat voor de klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Het aanbod vermeldt de koopprijs, de levertijd, de wijze van betaling, het herroepingrecht, de eventuele bezorgkosten alsmede eventuele andere vormen van dienstverlening. De ondernemer verbindt zich aan de klant de zaak te leveren in de omschrijving, kwaliteit en hoeveelheid als vermeld in het aanbod.
3. Koopprijzen in een aanbod ten behoeve van consumenten zijn altijd inclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Prijzen in een aanbod ten behoeve van zakelijke klanten zijn altijd exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.


Artikel 5 De bestelling
1.Leveranties worden uitsluitend gedaan op uitdrukkelijke bestelling, tenzij tussen de ondernemer en de klant anders is overeengekomen.
2. Hetgeen ongevraagd is toegezonden, mag door de consument naar believen om niet worden gehouden dan wel kosteloos worden teruggezonden, tenzij de verzending de consument is toe te rekenen.


Artikel 6 Totstandkoming van de overeenkomst
1. De overeenkomst tot koop en verkoop komt tot stand op het moment van acceptatie van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. De ondernemer treft passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van persoonlijke informatie en in het bijzonder van betalingen
3. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of degene die bestelt of aanvraagt aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. De ondernemer is gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de levering bijzondere voorwaarden te verbinden.
4. De ondernemer zal – uiterlijk bij de uitvoering van de overeenkomst – aan de consument de volgende informatie verstrekken: a) het geografische adres van de vestiging van het bedrijf waar de consument met klachten terecht kan; b) informatie over bestaande service na aankoop en garanties.


Artikel 7 Zichttermijn voor consumenten
1. Het aanbod zal voor consumenten tevens een zichttermijn van ten minste veertien werkdagen inhouden, ingaande de dag na ontvangst door of namens de consument, tenzij anders overeengekomen is conform lid 3.
2. Tijdens de zichttermijn heeft de consument een herroepingrecht, waarbij hij de mogelijkheid heeft om zonder enige verplichting zijnerzijds, anders dan tegen vergoeding van de rechtstreekse kosten van terugzending, de ontvangen goederen te retourneren. De consument kan slechts van zijn herroepingrecht gebruik maken, indien de goederen onbeschadigd zijn. De ondernemer is gehouden hetgeen de consument betaald heeft aan hem terug te betalen. De teruggave vindt zo spoedig mogelijk plaats en in ieder geval binnen dertig dagen na het inroepen van het herroepingrecht.
3.Beperkingen of uitsluitingen van de zichttermijn – op grond van de specifieke aard van de betreffende goederen – zullen duidelijk in het aanbod worden vermeld.
4.Indien de consument zich op zijn herroepingrecht wil beroepen, dient hij de ondernemer door middel van een aangetekend schrijven mede te delen van dit recht gebruik te maken en de goederen binnen zeven kalenderdagen na verzending van deze melding te retourneren De zichttermijn geldt niet bij:
• aankopen die speciaal (op bestelling) zijn besteld (die niet standaard op voorraad worden gehouden) • kranten en tijdschriften
• cd’s, video’s en cd-roms waarvan de verzegeling is verbroken (flightsimulators)
• vervoer (personenvervoer) indien deze zijn afgesproken op een bepaalde datum of voor een bepaalde periode
• een dienst waarmee de verkoper met instemming van de consument is begonnen
• technisch duurzame artikelen
• geopende originele verpakkingen of gebruikt voordat de zichttermijn is verstreken.


Artikel 8 Aanbetaling
1.De ondernemer is gerechtigd bij het aangaan van een overeenkomst met een consument voor levering een aanbetaling van maximaal 10% van de koopsom te verlangen met een maximum van € 1000,00. Indien sprake is van een zakelijke klant kan een aanbetaling van ieder gewenst percentage worden verlangd.
2. De ondernemer is niet verplicht te leveren zolang de klant niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.


Artikel 9 Betaling
De door de klant verschuldigde bedragen dienen voor de bezorging van het goed te worden voldaan.

Artikel 10 Levertijd
1.Onder levertijd wordt verstaan de termijn waarbinnen volgens de overeenkomst de prestatie moet worden verricht. De levertijd is in overleg met klant variabel en alleen vasiindien leverbaar. De levertijd bedraagt maximaal dertig dagen vanaf de dag volgend op die waarop de klant heeft besteld, tenzij bij aankoop of bestelling is meegedeeld door de ondernemer dateen langere levertijd geldt.
2. Indien de bezorging hetzij door (tijdelijk) niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling heeft geplaatst bericht.
3. Indien de vaste levertijd dan wel de vermoedelijke levertijd is overschreden, kan de consument de overeenkomst zonder voorafgaande aankondiging of rechterlijke tussenkomst ontbinden en/of schadevergoeding verlangen van de ondernemer.
4. Indien de levering van een besteld goed onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zodanige inspanningen verrichten als de redelijkheid en de billijkheid met zich brengen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Ten laatste bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Voor vervangende artikelen geldt voor een klant de zichttermijn van artikel 7. De kosten van retourzending van een vervangend artikel zijn voor rekening van de ondernemer.


Artikel 11 Plaats van levering
1.Voor de particuliere klant geldt als plaats van levering het woonadres dat het laatst aan de ondernemer kenbaar is gemaakt, tenzij anders is overeengekomen.
2. Voor de zakelijke klant geldt als plaats van levering de vestigingsplaats van de klant die het laatst aan de ondernemer kenbaar is gemaakt, tenzij anders is overeengekomen.


Artikel 12 Schadevergoeding
De zakelijke klant kan de ondernemer nimmer aansprakelijk stellen voor enige directe of indirecte schade met inbegrip van schade aan derden, winst- en omzetderving, schade van medewerkers van de zakelijke afnemer en/of immateriële schade.

Artikel 13 Annuleren
1.De particuliere klant die de overeenkomst annuleert is een schadevergoeding verschuldigd van dertig procent van de aankoopsom. Dit percentage wordt verhoogd naar vijftig procent indien de klant annuleert nadat de ondernemer hem in kennis heeft gesteld dat gehele of gedeeltelijke aflevering kan plaatsvinden.
2. De percentages in lid 1 liggen vast, tenzij de ondernemer kan aantonen dat de schade hoger is of de klant kan aantonen dat de schade lager is.
3. Zakelijke klanten kunnen een overeenkomst niet annuleren.


Artikel 14 Ruilen
1.Ruilen van een gekochte zaak is slechts mogelijk indien de ondernemer daarin toestemt.
2. De ondernemer kan een uiterste termijn stellen binnen welke de klant na de leveringsdatum kan ruilen.


Artikel 15 Garantie
1.De geleverde zaak moet die eigenschappen bezitten die de klant op grond van de overeenkomst bij normaal gebruik mag verwachten. Dit geldt tevens bij bijzonder gebruik, voor zover dit door partijen bij het sluiten van de overeenkomst is voorzien.
2. De ondernemer staat er voor in dat de geleverde zaak voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties. Indien de levering van een besteld goed onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zodanige inspanningen verrichten als de redelijkheid en de billijkheid met zich brengen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen.
3. De ondernemer is jegens de klant ervoor verantwoordelijk dat de door de fabrikant van de afgeleverde zaak bij aankoop toegezegde garantie behoorlijk wordt nagekomen.
2. De ondernemer kan een uiterste termijn stellen binnen welke de klant na de leveringsdatum kan ruilen.


Artikel 16 Klachten
1.Klachten over gebreken aan gekochte zaken en/of betreffende de uitvoering van de overeenkomst, dienen binnen veertien dagen na constatering daarvan bij de ondernemer te worden ingediend. Bij voorkeur wordt de klacht schriftelijk ingediend. De consument kan gevraagd worden te bewijzen dat de zaak bij de ondernemer is gekocht, bijvoorbeeld door overlegging van een kassabon/factuur.
2. Voldoet de geleverde zaak niet aan deze verwachtingen dan heeft de klant indien hij dit binnen bekwame tijd heeft gemeld aan de ondernemer recht op reparatie respectievelijk vervanging.


AANVULLENDE VOORWAARDEN
In geen enkel geval kan Hobma Modelbouw aansprakelijk gesteld worden voor enige schade die het resultaat zou zijn van de levering, werking of het gebruik van de informatie en/of producten op deze website. De inhoud van deze site is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Wanneer er desondanks onjuistheden in voorkomen, zoals foutieve productomschrijvingen of foutief aangegeven prijzen als gevolg van tikfouten, aanvaardt Hobma Modelbouw daarvoor geen enkele aansprakelijkheid.

Copyrights
Alle teksten en illustraties zijn © Copyright 2005 Hobma modelbouw B.V.te Elst. Alle rechten voorbehouden. Overname van gedeeltes van deze Hobma Modelbouw B.V. site is niet toegestaan. Indien van toepassing, berust het auteursrecht van de aangeboden informatie die via de links toegankelijk is gemaakt bij de rechthebbende van de betreffende pagina's. Dit geldt ook voor alle gebruikte handelsmerken en logo's. Alle afbeeldingen en teksten worden beschermd door copyright en zijn eigendom van Hobma Modelbouw B.V.

Prijzen
- Inclusief 19% BTW particulier/exclusief BTW zakelijk
- In euro’s, tenzij anders aangegeven
- Genoemd in de prijslijst zijn excl. bezorgkosten
- Prijswijzigingen voorbehouden

Levering
- Verzendkosten €6,50 per paket binnen Nederland. Verzendkosten buitenland op aanvraag.
- De kosten van een eventuele overtocht worden doorberekend.

Reparatiewerk
- Extra werkzaamheden reparatiewerkzaamheden worden doorberekend op basis van nacalculatie tegen een tarief van € 37,- per uur per man incl. BTW.

Betalingsmogelijkheden
- contant bij levering
- per pin bij levering
- vooraf per bank/of op rekening

Eigendom
- Hobma Modelbouw B.V. blijft eigenaar van de producten tot de betaling is verricht
- Na aflevering gaat het risico van de producten over op de koper

Reclamatie is mogelijk:
- Door contact op te nemen met Hobma Modelbouw B.V.
- Binnen 14 dagen na (op)levering

Garantie
- 2 jaar op technische artikelen, tenzij in documentatie anders vermeld
- Op voorwaarde dat aantoonbaar preventief onderhoud is gepleegd